Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat is een Slim Groen Warmtenet?

Een warmtenet is een passende oplossing om de energietranstitie in de warmtevoorziening te realiseren. Het warmtenet biedt ruimte aan nieuwe en bestaande duurzame manieren om woningen en bedrijven te verwarmen zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Met dit slim groen warmtenet kunnen we nu al beginnen met duurzame warmte.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een netwerk onder de grond van zeer goed geïsoleerde leidingen gevuld met water dat door een of meerdere warmtebronnen verwarmd wordt en ergens zijn warmte aflevert. De duurzame warmte wordt in uw buurt geproduceerd door ons en gedistribueerd zodat uw pand verwarmd kan worden en er ook warm water uit de (douche)kraan komt.

Hoezo is het warmtenet slim?

Een slim groen warmtenet is een open warmtenet, wat betekent dat er verschillende bronnen aangesloten worden. Voorbeelden van duurzame warmtebronnen zijn restwarmte, geothermie, wind en zonne-energie, biogrondstoffen, waterstof of energie uit water.

Het slimste aspect zit in het besturingssysteem. De netbesturing bestaat uit communicerende meters.  Het warmtenet leert van het verbruik en voorspelt wanneer er meer vraag naar warmte is. In de voorspelling wordt ook gekeken naar de weersverwachtingen. Met deze informatie wordt er constant gestuurd op een optimale energiemix om de CO2-besparing te maximaliseren. Het systeem volgt daarnaast de actuele warmtevraag, zo wekken we geen warmte op die we niet gebruiken. Tenslotte is het goed te weten dat het systeem zelf een warmtebuffer is, een batterij voor warmte, dit is ook slim.

Hoezo is het warmtenet groen?

Voor het verwarmen van het water gebruiken we een optimale mix van enkel duurzame energiebronnen, zoals collectieve zonnewarmte, restwarmte, warmte uit opppervlaktewater, duurzame lokale biogrondstoffen en aardwarmte. Welke bronnen we gebruiken hangt af van de beschikbaarheid bij u in de buurt. Kijk voor meer uitleg over de bronnen bij het onderdeel Welke energiebronnen gebruikt het slim goen warmtenet?.

Polderwarmte is bovendien een warm voorstander van echt groen, van klimaatplantsoenen. Met een klimaatplantsoen creëer je meer groen in de gemeente en dat betekent meer CO₂-opname, meer fijnstof-afvang, betere afwatering bij steeds heviger wordende regenval en meer biodiversiteit. Stedelijk groen verhoogt daarnaast het woongenot in de nabije omgeving. Het snoeimateriaal van de klimaatplantsoenen kan benut worden voor het opwekken van warmte. Het is ons streven om zo veel mogelijk terreinen, die vaak meerdere jaren braak liggen, om te zetten in klimaatplantsoenen.

Wanneer hebben we warmte nodig?

De meeste mensen douchen en zetten de verwarming aan als ze thuis zijn van werk en school, dus in de ochtend en avond. Dat is de grootste gebruikspiek in het warmtenet. Helaas geeft de zon dan weinig energie af. En waaien doet het ook niet altijd. In de winter hebben we een grotere warmtevraag dan in de zomer wanneer de zon de meeste warmte afgeeft. Kantoren hebben juist overdag warmte nodig en hotels eigenlijk het hele jaar door de hele dag. Ideaal is een mix van energiebronnen om iedereen op het gewenste moment van warmte te kunnen voorzien, en dit is ook ons doel. De basiswarmte kan bijvoorbeeld aardwarmte zijn, of liever nog restwarmte. Restwarmte is niet altijd beschikbaar, zoals in het weekend of met Kerst als de fabrieken dicht zijn. Om de pieken op te vangen gebruiken we warmte-opslag en bio-energie.

Welke energiebronnen gebruikt het slim groen warmtenet?

Het warmtenet is een open net dat gebruik maakt van verschillende duurzame warmtebronnen. Hier in de regio zijn veel restwarmtebronnen beschikbaar (zoals bijvoorbeeld van datacenters) en goede mogelijkheden voor warmte uit oppervlaktewater (aquathermie). Denk verder aan warmte uit de zon (via collectoren), biogrondstoffen, waterstof, aardwarmte, enzovoort. Polderwarmte maakt van vele bronnen gebruik op haar warmtenetten en beschrijft hieronder verschillende opties.

Wat is een hybride energie installatie?

Een hybride energie installatie combineert verschillende warmtebronnen, zoals zonnewarmte, warmte uit lokale bio-grondstoffen en warmtepompen. In de lopende projecten van Polderwarmte worden hybride installaties ingezet als back-up of bij onverwachte piekvraag. Met de stroom van de zonnepanelen op de hybride installatie wekken we met een warmtepomp warmte op. Als de zon minder fel schijnt, zoals in de wintermaanden, maken we gebruik van groene stroom. In de zomer is er veel zon en minder vraag naar warmte. De energie installatie draait dan, om te voorzien in warm water, volledig op duurzame stroom van eigen zonnepanelen; in de toekomst mogelijk aangevuld met aardwarmte. In de winter levert de inzet van lokale, gecertificeerde bio-grondstoffen extra warmte, naast de grote warmtepompen.

De hybride energie installatie is niet te verwarren met de grote biomassa centrales waarmee elektriciteit wordt opgewekt. We maken dus ook zeker geen gebruik van geimporteerde pellets.

Stinkt het in (de buurt van) een hybride energie installatie?

Nee warmte uit de zon, warmtepompen en onze houtige biogrondstoffen stinken niet. Het resthout is droog en schoon en het wordt niet bewerkt in de installatie. Er ligt voor maximaal 3 dagen (een weekend) voorraad in de hybride installatie, dus het kan niet gaan rotten. Het hout wordt binnen opgeslagen, en als je naast het lossen van de vrachtwagens staat, ruikt het een beetje naar bos.

Ook bij het opwekken van de warmte komt geen geur vrij. Bij zonne energie en warmtepomp is sowieso geen sprake van geur en  ook bij biogrondstoffen komen geen stinkende stoffen bij vrij. De verbranding van biogrondstoffen is optimaal (volledige verbranding) en de rook gaat na ketel  door een grote filter waarin stoffen als stikstof en zwavel eruit gehaald worden. Wat je uit de schoorsteen ziet komen is waterdamp en dit ruikt nergens naar.

Wat komt er uit jullie schoorsteen?

De witte rook die je ziet is in hoofdzaak waterdamp. De uitstoot van de hybride energie installatie is schoon en voldoet aan alle Nederlandse gezondheids- en veiligheidsregels, deze behoren bij de strengste ter wereld. De fijnstof die nu vrijkomt uit de huidige cv-ketels en bij het koken op gas in de aangesloten woningen verdwijnt uit de woonwijk en komt in mindere mate vrij bij de hybride installatie op het bedrijventerrein. Een hybride installatie die maximaal draait en warmte levert voor maximaal 7.000 woningen stoot ongeveer net zoveel fijnstof uit als 3 open haarden doen.

Hoeveel last hebben we van het verkeer van de hybride energie installatie?

Een hybride installatie krijgt minder vrachtwagens langs dan een supermarkt! Het maximaal aantal transportbewegingen komt voor als het in een weekend -10 graden wordt. Dan zijn er op de vrijdag ervoor 8 vrachtwagens biogrondstoffen nodig voor de voorraad. Zo hoeft er niet in het weekend of buiten kantoortijden geleverd te worden.

Wat bedoelen jullie met bio-energie?

Bio-energie is energie uit biogrondstoffen, wat voor ons betekent dat we  werken met gecertificeerde lokale houtige reststromen uit groenbeheer en landschapsonderhoud binnen straal van 150 kilometer.

Voor een deel van de warmte die wij opwekken in de hybride energie installatie, gebruiken wij  gecertificeerde lokale houtige biogrondstoffen. Dit bestaat uit houtige restproducten uit de houtoogst en knip- en snoeimateriaal uit tuinen en parken en langs (spoor)wegen en water.
Voor het overige deel gebruiken we wat overblijft als er hout geoogst wordt door terreinbeheerders. Het beste hout gaat naar de productie van planken en voor het maken van andere houten producten. Wat overblijft is tak- en top-hout wat nergens voor gebruikt kan worden. Dit wordt kleingemaakt en voor een deel gebruikt als biogrondstoffen, het andere deel blijft achter in het bos. Polderwarmte zorgt er voor dat de gebruikte biogrondstoffen zijn gecertificeerd door Better Biomass, erkend door de Europese Commissie als vrijwillig schema om naleving van de verplichte duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen aan te tonen.

Voor meer informatie over Bio-energie kunt u ook onze blogs lezen over Biomassa en Biowarmte

Is het ook een opslag?

Ja, er wordt gebruik gemaakt van een voorraad voor twee á drie dagen. De aanwezige biogrondstof wordt binnen bij de installatie bewaard en niet bewerkt, alleen naar de ketels vervoerd.

Waar komt jullie biogrondstof vandaan?

Al onze biogrondstoffen komen uit de regio. Hoe lokaler, hoe beter. Hiervoor hebben we contracten met lokale beheerders van bossen en parken die bij hun regulier onderhoud tak- en top-hout over houden. Daar hoort ook snoeiafval uit tuinen en de openbare ruimte bij. Dit blijkt meer te zijn dan ook wij dachten! Onze houtige biogrondstoffen, gecertificeerd door Better Biomass, komen uit een straal van 150 kilometer.

Zijn er genoeg biogrondstoffen beschikbaar?

Op dit moment zijn er nog genoeg biogrondstoffen die wij gebruiken beschikbaar in Nederland. Momenteel wordt zelfs nog een deel naar Duitsland geëxporteerd, waar dit ook ingezet wordt voor bio-energie. Ook zijn er nog veel biogrondstoffen die nu vaak in open veld verbrand worden in de landbouw en landschapsbeheer; dat willen wij verminderen en ervoor zorgen dat dan in ieder geval de daarbij vrijkomende warmte benut wordt en vrijkomende stoffen gefilterd worden. Als we verder zijn met de ontwikkeling van het slimme groene warmtenet, zullen wij steeds minder van biogrondstoffen afhankelijk zijn en zijn er andere hernieuwbare bronnen die voor de warmte zorgen.

Kunnen jullie ook restwarmte gebruiken?

Ja, dat vinden we zelfs de meest logische vorm van warmte om te gebruiken. Industrie en datacenters hebben veel warmte over waar wij weer huizen en kantoren mee kunnen verwarmen.

Fabrieken en andere bedrijven hebben hoge temperaturen nodig om hun producten te maken. Deze industriële warmte wordt nu vaak geloosd met koelwater of in de lucht uitgestoten. Op ons warmtenet kunnen we deze warmte inkoppelen en gebruiken voor de verwarming van winkels, openbare gebouwen en kantoren.

Er komen steeds meer datacenters in Nederland en de servers daarvan produceren aldoor veel warmte die ze zelf kwijt moeten. Ook dat is een bruikbare bron voor het slimme groene warmtenet. Want als wij hun warmte opnemen, koelen we het datacenter.

Wat is de aardwarmte die jullie willen gebruiken?

Aardwarmte is warmte die gewonnen wordt uit de bodem van de aarde. Dit kan op enkele tientallen meters diepte zijn, dat heet bodemwarmte. Ga je dieper, tussen de vijfhonderd meter en 3 kilometer, dan heet het aardwarmte (ook geothermie genoemd). Ga je nog dieper boren dan heet het ultra-diepe-aardwarmte. Voor het warmtenet heeft Polderwarmte een opsporringsvergunning aangevraagd voor aardwarmte in deze regio. Dit is warm genoeg voor het net en een veilige techniek en biedt een constante bron aan warmte. Voorwaarde voor benutting van aardwarmte is een operationeel warmtenet.

Wat doen jullie nu met waterstof?

De technieken om waterstof te maken en op te slaan zijn nog volop in ontwikkeling. Polderwarmte onderzoekt actief de mogelijkheden. Op dit moment is er niet genoeg waterstof beschikbaar voor het verwarmen van een warmtenet. Waterstof is een drager van energie, die energie moeten we er eerst zelf insteken. Veel bedrijven zijn druk om deze technologie te verbeteren zodat waterstof op grote schaal ingezet kan worden. Als het zover is, en het kan ingezet worden als warmtebron op het warmtenet, dan kan het ingekoppeld worden.

Zijn wind- en zonne-energie ook een mogelijkheid?

Ook met de energie uit windmolen of zonnecellen kan warmte gemaakt worden! Zeker als het elektriciteitsnet de elektrische stroom niet kan verwerken is het ook een mogelijkheid om daar warmte van te maken. Deze warmte kunnen we gedeeltelijk opslaan in de warmtebuffer, de batterij van het warmtenet, en gebruiken wanneer deze nodig is. Nadeel van alleen zonne-energie is wel dat we warmte nodig hebben als de zon niet schijnt, namelijk ’s nachts en in de winter.

Is er ook warmte uit water te winnen?

Ja, warmte is ook te winnen uit water, er is namelijk (bijna) altijd een temperatuurverschil tussen het water en de omgeving. Verschillende vormen van energie uit water (Thermie uit Oppervlaktewater (TED), Afvalwater (TEA) of Drinkwater (TEO)). Ook deze technologie is volop in ontwikkeling en als het ingezet kan worden voor warmtevoorziening dan kan dat ook op een slim groen warmtenet.

En warmte uit asfalt?

Een andere nieuwe toepassing is het winnen van warmte uit asfalt. Asfalt wordt warm als de zon erop schijnt en deze warmte kan gewonnen worden. Alleen hebben we die warmte niet nodig als de zon schijnt, maar pas als het donker en koud wordt, dan willen we ons huis verwarmen.

Hoe verwarmt het net ons pand?

Hoe leveren we de warmte bij uw pand? En welke aanpassingen zijn daarvoor nodig? Daarover de volgende uitleg.

Moet ik aansluiten op het warmtenet?

Nee, wat ons betreft is aansluiting op het slim groen warmtenet een keuze. Als wij een wijknet in uw buurt aanleggen, dan krijgt u de keuze om aan te sluiten op het warmtenet. Als u besluit mee te doen, leggen we de warmte aan tot achter de voordeur. U kunt uw bestaande verwarmingsinstallatie aansluiten op de afleverset, dit kan met o.a. vloerverwarming, bestaande radiatoren en vectorradiatoren.

Hoe zeker is de levering van warmte?

Warmte is een basisbehoefte en u als afnemer wordt beschermd door de Warmtewet. Die stelt strenge eisen aan ons warmtenet en ziet toe op de levering van die warmte. Als er een storing is, zijn wij verplicht die op zeer korte termijn op te lossen.

Wat kost aansluiting op het warmtenet?

De verbruikskosten zijn ook in de warmtewet gereguleerd, de prijs van warmte uit een warmtenet mag nooit hoger zijn dan de gemiddelde gasprijs. Als de gasprijs hard stijgt, laten we de koppeling los, positief dus voor gebruikers van het warmtenet. Eenmalig zal ook betaald moeten worden voor de warmte aansluiting.

Heb ik met een aansluiting op het warmtenet ook warme water (tapwater)?

Ja, in de afleverset die meestal geplaatst wordt op de plek waar zich nu de gasketel of de gasmeter bevindt, zit ook een warmtewisselaar die de warmte overdraagt aan uw tapwater. Het tapwater loopt daarlangs en komt nooit in contact met ander water; het zijn gescheiden watercircuits. Het water wordt regulier verwarmd tot 65 graden om mee te douchen en te koken. Voor grote zakelijke aansluitingen (> 100 kWth) is het ook mogelijk om warm tapwater te leveren.

Wij willen nu al jullie warmte, kan dat?

Ja, dat kan als u genoeg afnemers in de buurt hebt, of uw bedrijf of school groot genoeg is. Dan kunnen we een tijdelijke warmte-opwekker installeren. Voor individuele aansluitingen kan dit niet, dan moet u wachten tot we in de buurt zijn met ons netwerk.