Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat is een Slim Groen Warmtenet?

Een warmtenet is een passende oplossing om de energietranstitie in de warmtevoorziening te realiseren. Het warmtenet biedt ruimte aan nieuwe en bestaande duurzame manieren om woningen en bedrijven te verwarmen zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Met dit slim groen warmtenet kunnen we nu al beginnen met duurzame warmte.

Wat is een Warmtenet?

Een warmtenet is een netwerk van zeer goed geïsoleerde leidingen gevuld met water dat door een of meerdere warmtebronnen verwarmd wordt en ergens zijn warmte aflevert. In ons geval wordt de warmte in uw buurt opgewarmd door ons en wordt de duurzaam opgewekte warmte bij u en uw buren afgeleverd zodat uw huis en tapwater verwarmd kunnen worden.

Hoezo is het warmtenet Slim?

Een slim groen warmtenet is een open warmtenet, wat betekent dat er verschillende bronnen aangesloten kunnen worden. Biomassa voor de Bio-energie installatie, is een van die bronnen en vormt een stabiele startbrandstof, waarna deze als piek en back-up kan dienen voor andere bronnen zoals restwarmte, geothermie, wind en zonne-energie, waterstof of energie uit water.

Het warmtenet leert van het verbruik en voorspelt wanneer er meer vraag naar warmte is. In de voorspelling wordt ook gekeken naar de weersverwachtingen. Het systeem wordt door de warmtevraag gestuurd en verwarmt het water in verhouding tot de afname. Zo wekken we geen warmte op die we niet gebruiken.

Een ander slim aspect zit in het besturingssysteem. De netbesturing bestaat uit communicerende meters waardoor er een voorspellend effect ontstaat. Met deze informatie wordt er constant gestuurd op een optimale energiemix om de CO2-besparing te maximaliseren. Het systeem volgt daarnaast de actuele warmtevraag, zo wekken we geen warmte op die we niet gebruiken. Tenslotte is het goed te weten dat het systeem zelf een warmtebuffer is, een batterij voor warmte, dit is ook slim.

Hoezo is het warmtenet Groen?

Voor het verwarmen van het water gebruiken we een mix van hernieuwbare groene energiebronnen. Welke bronnen we gebruiken hangt af van de beschikbaarheid bij u in de buurt, is er veel restwarmte van bijvoorbeeld industrie beschikbaar, is er veel snoeiafval voorhanden, enzovoort. Kijk voor meer uitleg over de bronnen bij het kopje Energiebronnen.

Polderwarmte is bovendien een warm voorstander van echt groen, van klimaatplantsoenen. Met een klimaatplantsoen creëer je meer groen in de gemeente en dat betekent meer CO₂-opname, meer fijnstof-afvang, betere afwatering bij steeds heviger wordende regenval en meer biodiversiteit. Stedelijk groen verhoogt daarnaast het woongenot in de nabije omgeving. Het snoeimateriaal van de klimaatplantsoenen kan benut worden voor het opwekken van warmte. Het is ons streven om zo veel mogelijk terreinen, die vaak meerdere jaren braak liggen, om te zetten in klimaatplantsoenen.

Wanneer hebben we warmte nodig?

De meeste mensen douchen en zetten de verwarming aan als ze thuis zijn van werk en school, dus in de ochtend en avond. Dat is de grootste gebruikspiek in het warmtenet. Helaas geeft de zon dan weinig energie af. En waaien doet het ook niet altijd. In de winter hebben we een grotere warmtevraag dan in de zomer wanneer de zon de meeste warmte afgeeft. Kantoren hebben juist overdag warmte nodig en hotels eigenlijk het hele jaar door de hele dag. Ideaal is een mix van energiebronnen om iedereen op het gewenste moment van warmte te kunnen voorzien, en dit is ook ons doel. De basiswarmte kan bijvoorbeeld aardwarmte zijn, of liever nog restwarmte. Restwarmte is niet altijd beschikbaar, zoals in het weekend of met Kerst als de fabrieken dicht zijn. Om de pieken op te vangen gebruiken we warmte-opslag en bio-energie.

Welke energiebronnen gebruikt het slim groen warmtenet?

Het warmtenet is een open net dat gebruik kan maken van verschillende duurzame warmtebronnen. Verschillende opties hebben we hieronder beschreven.

Wat bedoelen jullie met bio-energie?

Bio-energie is energie uit biomassa, wat voor ons betekent dat we vooral werken met houtige reststromen uit groenbeheer en landschapsonderhoud.

Wat is een Bio-energie installatie (BEI)?

Een BEI is een duurzame warmteopwekker met als brandstof lokaal houtige restproducten uit de houtoogst en knip- en snoeimateriaal uit tuinen en parken en langs (spoor)wegen en water. Dit wordt volledig verbrand zodat we de energie uit de biomassa maximaal om kunnen zetten in warmte. Dit betekent ook dat we fijnstof en ongewenste gassen minimaliseren. De rook die ontstaat wordt door verschillende filters gevoerd en schoongemaakt.

Wat is de grondstof voor de opwek?

Om warmte op te wekken gebruiken wij houtige biomassa. Dit bestaat uit houtige restproducten uit de houtoogst en knip- en snoeimateriaal uit tuinen en parken en langs (spoor)wegen en water.
Voor het overige deel gebruiken we wat overblijft als er hout geoogst wordt door terreinbeheerders. Het beste hout gaat naar de productie van planken en voor het maken van andere houten producten. Wat overblijft is tak- en top-hout wat nergens voor gebruikt kan worden. Dit wordt kleingemaakt en voor een deel afgevoerd, het andere deel blijft achter in het bos.

Stinkt het in (de buurt van) een BEI?

Nee, onze houtige biomassa stinkt niet. Het is resthout dat droog en schoon is, het wordt niet bewerkt in de installatie. Er ligt voor maximaal 3 dagen (een weekend) voorraad in de BEI, dus het kan niet gaan rotten. Het hout wordt binnen opgeslagen, en als je naast het lossen van de vrachtwagens staat, ruikt het een beetje naar bos.

Ook bij het opwekken van de warmte komt geen geur vrij. De verbranding is optimaal (volledige verbranding) en daar komen geen stinkende stoffen bij vrij. De rook gaat na ketel de oven door een grote filter waarin stoffen als stikstof en zwavel eruit gehaald worden. Wat je uit de schoorsteen ziet komen is waterdamp en dit ruikt nergens naar.

Wat komt er uit jullie schoorsteen?

De witte rook die je ziet is in hoofdzaak waterdamp. De uitstoot van de BEI is schoon en voldoet aan alle Nederlandse gezondheids- en veiligheidsregels, deze behoren bij de strengste ter wereld. De fijnstof die nu vrijkomt uit de huidige CV-ketels en bij het koken op gas in de aangesloten woningen verdwijnt uit de woonwijk en komt in mindere mate vrij bij de bio-energie installatie op het bedrijventerrein. Een BEI die maximaal draait en warmte levert voor maximaal 7.000 woningen stoot ongeveer net zoveel fijnstof uit als 3 open haarden doen.

Hoeveel last hebben we van het verkeer van de BEI?

Een BEI krijgt minder vrachtwagens langs dan een supermarkt! Het maximaal aantal transportbewegingen komt voor als het in een weekend -10 graden wordt. Dan zijn er op de vrijdag ervoor 8 vrachtwagens biomassa nodig voor de voorraad. Zo hoeft er niet in het weekend of buiten kantoortijden geleverd te worden.

Is het ook een opslag?

Nee, er is geen opslag, alleen een voorraad voor twee á drie dagen. De aanwezige biomassa wordt in de installatie bewaard en niet bewerkt, alleen naar de ketels vervoerd.

Waar komt jullie biomassa vandaan?

Al onze biomassa komt uit de regio. Hoe lokaler, hoe beter. Hiervoor hebben we contracten met beheerders van bossen en parken die bij hun regulier onderhoud tak- en top-hout over houden. Daar hoort ook snoeiafval uit tuinen en de openbare ruimte bij. Dit blijkt meer te zijn dan ook wij dachten! Ede, bijvoorbeeld, kan daarmee voor 70% van de biomassavraag voorzien.

Is er genoeg biomassa beschikbaar?

Op dit moment is er nog genoeg biomassa die wij gebruiken beschikbaar in Nederland. Momenteel wordt zelfs nog een deel naar Duitsland geëxporteerd, waar dit  ook  ingezet wordt voor bio-energie. Ook is er nog veel biomassa die nu vaak in open veld verbrand wordt in de landbouw en landschapsbeheer; dat willen wij verminderen en ervoor zorgen dat dan in ieder geval de daarbij vrijkomende warmte benut wordt en vrijkomende stoffen gefilterd worden. Als we verder zijn met de ontwikkeling van het slimme groene warmtenet, zullen wij steeds minder van biomassa afhankelijk zijn en zijn er andere hernieuwbare bronnen die voor de warmte zorgen.

Kunnen jullie ook restwarmte gebruiken?

Ja, dat vinden we zelfs de meest logische vorm van warmte om te gebruiken. Industrie en datacenters hebben veel warmte over waar wij weer huizen en kantoren mee kunnen verwarmen.

Fabrieken en andere bedrijven hebben hoge temperaturen nodig om hun producten te maken. Deze industriële warmte wordt nu vaak geloosd met koelwater of in de lucht uitgestoten. Op ons warmtenet kunnen we deze warmte inkoppelen en gebruiken voor de verwarming van winkels, openbare gebouwen en kantoren.

Er komen steeds meer datacenters in Nederland en de servers daarvan produceren aldoor veel warmte die ze zelf kwijt moeten. Ook dat is een bruikbare bron voor het slimme groene warmtenet. Want als wij hun warmte opnemen, koelen we het datacenter.

Wat is de aardwarmte die jullie willen gebruiken?

Aardwarmte is warmte die gewonnen wordt uit de bodem van de aarde. Dit kan op enkele tientallen meters diepte zijn, dat heet bodemwarmte. Ga je dieper, tussen de vijfhonderd meter en 3 kilometer, dan heet het aardwarmte (ook geothermie genoemd). Ga je nog dieper boren dan heet het ultra-diepe-aardwarmte. Voor het warmtenet kijken we naar Aardwarmte, dit is warm genoeg voor het net en een veilige techniek en biedt een constante bron aan warmte.

Waarom beginnen jullie niet met waterstof?

De technieken om waterstof te maken en op te slaan zijn nog volop in ontwikkeling. Op dit moment is de techniek nog te duur en is er niet genoeg waterstof beschikbaar voor het verwarmen van een warmtenet. Waterstof is een drager van energie, die energie moeten we er eerst zelf insteken. Veel bedrijven zijn druk om deze technologie te verbeteren zodat waterstof op grote schaal ingezet kan worden. Als het zover is, en het kan ingezet worden als warmtebron op het warmtenet, dan kan het ingekoppeld worden.

Zijn wind- en zonne-energie ook een mogelijkheid?

Ook met de energie uit windmolen of zonnecellen kan warmte gemaakt worden! Zeker als het elektriciteitsnet de elektrische stroom niet kan verwerken is het ook een mogelijkheid om daar warmte van te maken. Deze warmte kunnen we gedeeltelijk opslaan in de warmtebuffer, de batterij van het warmtenet, en gebruiken wanneer deze nodig is. Nadeel van alleen zonne-energie is wel dat we warmte nodig hebben als de zon niet schijnt, namelijk ’s nachts en in de winter.

Is er ook warmte uit water te winnen?

Ja, warmte is ook te winnen uit water, er is namelijk (bijna) altijd een temperatuurverschil tussen het water en de omgeving. Verschillende vormen van energie uit water (Thermie uit Oppervlaktewater (TED), Afvalwater (TEA) of Drinkwater (TEO)). Ook deze technologie is volop in ontwikkeling en als het ingezet kan worden voor warmtevoorziening dan kan dat ook op een slim groen warmtenet.

En warmte uit asfalt?

Een andere nieuwe toepassing is het winnen van warmte uit asfalt. Asfalt wordt warm als de zon erop schijnt en deze warmte kan gewonnen worden. Alleen hebben we die warmte niet nodig als de zon schijnt, maar pas als het donker en koud wordt, dan willen we ons huis verwarmen.

Hoe verwarmt het net ons huis?

Hoe leveren we de warmte bij u thuis? En welke aanpassingen zijn daarvoor nodig? Daarover de volgende uitleg.

Moet ik aansluiten op het warmtenet?

Wij vinden dat de aansluiting op het slim groen warmtenet een keuze moet kunnen zijn. Als wij een wijknet in uw buurt aanleggen, dan krijgt u de keuze om aan te sluiten op het warmtenet. Als u besluit mee te doen, leggen we de warmte aan tot achter de voordeur. U kunt uw bestaande verwarming aansluiten op de afleverset, dit kan met o.a. vloerverwarming, oude radiatoren en vectorradiatoren.

Hoe zeker is de levering van warmte?

Warmte is een basisbehoefte en u als afnemer wordt beschermd door de Warmtewet. Die stelt strenge eisen aan ons warmtenet en ziet toe op de levering van die warmte. Als er een storing is, zijn wij verplicht die op zeer korte termijn op te lossen.

Wat kost aansluiting op het warmtenet?

De verbruikskosten zijn ook in de warmtewet gereguleerd, de prijs van warmte uit een warmtenet mag nooit hoger zijn dan de gemiddelde gasprijs. Als de gasprijs hard stijgt, laten we de koppeling los, positief dus voor gebruikers van het warmtenet. Eenmalig zal ook betaald moeten worden voor de warmte aansluiting.

Verwarmen jullie ook het warme water in mijn huis (tapwater)?

Ja, in de afleverset zit ook een warmtewisselaar die de warmte overdraagt aan uw tapwater. Het tapwater loopt daarlangs, komt nooit in contact met ander water en wordt regulier verwarmd tot 65 graden om mee te douchen en te koken.

Wij willen nu al jullie warmte, kan dat?

Ja, dat kan als u genoeg afnemers in de buurt hebt, of uw bedrijf of school groot genoeg is. Dan kunnen we een tijdelijke warmte-opwekker installeren. Voor individuele aansluitingen kan dit niet, dan moet u wachten tot we in de buurt zijn met ons netwerk.