Veel onontdekte warmtepotentie in gemeenten

Het regionale warmtebedrijf Polderwarmte ziet nog veel potentie voor gemeenten in de warmtetransitie. Nu de (concept) Transitievisie Warmte in veel gemeenten zijn gepresenteerd, is het tijd voor de volgende stap. Mireille Bedeschi, Commercieel Manager Polderwarmte: “Gemeenten hebben een mooie inventarisatie gedaan van de warmtebronnen, maar er is vaak nog zo veel meer mogelijk. Vooral op het gebied van duurzame warmtenetten, verwacht ik veel mooie ontwikkelingen in Nederland en zeker ook hier Haarlemmermeer en omgeving.”

Duurzaam Verwarmd op 28, 29 en 30 september

Het succes van de beurs DuurzaamVerwarmd in de Expo in Vijfhuizen onderschrijft die ontwikkeling en ook in het Warmtenettrendrapport 2021, kunnen we lezen dat in 2050 zeker de helft van de gebouwde omgeving zal zijn aangesloten op een warmtenet, terwijl dat nu nog slechts zo’n 5% is. “Nederland bevindt zich in een heuse overgangsfase van het gas naar elektriciteit en dit biedt zowel kansen als uitdagingen” staat te lezen op de site van de beurs. Windmolens en zonnepanelen zijn bij iedereen bekend, maar de warmtetransitie vraagt ook om alternatieven. Bedeschi: “Overstappen op individuele, elektrische oplossingen is goed, maar niet haalbaar voor ieder bedrijf en huishouden vanwege de beperkte elektriciteitscapaciteit op veel plekken in Nederland. Daarom werken we met Polderwarmte aan slimme groene warmtenetten met lokale duurzame warmtebronnen; collectieve betaalbare oplossingen waarmee we veel zorgen uit handen nemen. Fossielvrije ruimteverwarming en -koeling is ook onze missie. Daar werken we hard aan en vertellen we graag over hier op de beurs.” “Veel onontdekte warmtepotentie in gemeenten” verder lezen

Een koffer met klimaatsteun

De urgentie van het klimaatprobleem dringt door in de politiek. Het Urgenda-vonnis lijkt haar vruchten af te werpen.  Onlangs werd duidelijk dat het (demissionaire) kabinet 6 tot 7 miljard extra wil uitgeven voor de vermindering van CO2-uitstoot. Dat is goed nieuws. De energietransitie heeft de steun hard nodig. Met financiële steun voor de hele innovatieve, verduurzamende energiebranche blijft energie betaalbaar en kunnen we grote stappen zetten richting een duurzaam Nederland.

Beschikbare financiën

Dát het geld er is, bleek al eerder. Het onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft onderzocht in opdracht van Greenpeace dat er jaarlijks tussen de 6 en 8 miljard euro beschikbaar is. Ook zouden er veertien verschillende internationale financieringsfondsen zijn waarmee subsidies, vrijstellingen, leningen en heffingskortingen beschikbaar komen. Om 65% minder uitstoot te halen, zou er 8,8 miljard euro nodig zijn. “Een koffer met klimaatsteun” verder lezen

De invloed van een warmtenet op het energielabel

Een zorgwekkende ontwikkeling: hoewel over anderhalf jaar alle kantoren minimaal energielabel C moeten hebben, is de groei van aandeel groene labels het afgelopen half jaar afgezwakt.[1] Het RVO meldt dat van de 65.000 kantoren 40% het energielabel C of beter heeft, 12% energielabel D of slechter heeft en 48% heeft nog geen label heeft laten registeren. Verduurzamen van een kantoorgebouw neemt vaak wat tijd in. Het is daarom nú de taak van kantoorgebouwen om actie te ondernemen. “De invloed van een warmtenet op het energielabel” verder lezen

De kracht van een slimme bronnenmix

Duurzame warmte voor woningen en gebouwen is van essentieel belang in de energietransitie. Twee belangrijke voorwaarden van duurzame warmte zijn leveringszekerheid en lage kosten. Dat is precies de reden waarom warmtenetten vaak gebruik maken van meerdere warmtebronnen. Helaas is de afstemming tussen de bronnen niet overal goed geregeld, zoals bij oudere warmte-koude opslagsystemen (WKO’s) die in Bodegraven, Tiel, Dongen en Den Haag warmte leveren. De warmtelevering bestaat daar voornamelijk uit één bron met back-up en soms zonder backup, maar zonder slim besturingssysteem en of afstemming met de huis installatie. Hierdoor zijn de temperaturen soms instabiel.

Naar aanleiding van veel klachten over woningen die warmte geleverd krijgen via oudere warmte-koude-opslagsystemen (WKO’s), stuurde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 27 juli een brief naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarin vragen zij om een verbetering van wet- en regelgeving ‘om de bescherming van verbruikers met betrekking tot de levering van warmte aan te scherpen’. Polderwarmte snapt de onrust. Verduurzaming moet niet de leveringszekerheid in gevaar brengen. Iedereen heeft recht op (duurzame) warmte. Of zoals het ACM het formuleert: ‘Een betrouwbare warmtevoorziening is een primaire levensbehoefte’. “De kracht van een slimme bronnenmix” verder lezen

Zaaien om te kunnen oogsten

Onderzoekers bestuderen of het huidige hoofdgasdistributienetwerk geschikt zijn om op termijn waterstof door te transporteren voor met name de grote industrie. Zij gebruiken nu al waterstof, zogenoemde grijze waterstof[1], maar zij willen op termijn overstappen op groene waterstof[2]. Goed nieuws, want waterstof kan inderdaad een uitkomst bieden voor verschillende zaken, zoals als grondstof voor chemische producten, als brandstof voor industriële processen en als emissie-vrije brandstof voor auto’s en zwaar transport. Het hoofdgasdistributienetwerk ligt er al, de werkgelegenheid gaat zo niet verloren en op termijn zal waterstof steeds duurzamer worden. Prima plan, vindt Polderwarmte. Zeker voor deze toepassingen is waterstof heel geschikt, maar dan moet de waterstof wel duurzaam geproduceerd zijn. Ofwel: de grijze waterstof moet vervangen worden door groene waterstof. “Zaaien om te kunnen oogsten” verder lezen

Geen geveinsde luxe maar bittere noodzaak

Demissionair staatssecretaris Yesilgöz (Economische Zaken en Klimaat) is enkele weken actief in deze functie en haalt de nieuwskoppen met het besluit om voorlopig geen subsidie te verlenen aan nieuwe initiatieven voor energie uit houtige grondstoffen. Zo kan de overheid een afbouwpad realiseren en kunnen de gevolgen van biogrondstoffen in kaart worden gebracht. Polderwarmte begrijpt deze beslissing. Geheel terecht staat op de website van de Rijksoverheid: “Het [=biogrondstoffen] is een tijdelijke brandstof voor het produceren van warmte en het ontwikkelen van warmtenetten.” Polderwarmte gebruikt alleen lokale (dus niet geïmporteerde), houtige biogrondstoffen als start van een warmtenet. Door steeds meer bronnen te koppelen aan het warmtenet, wordt het aandeel biogrondstoffen steeds kleiner.  “Geen geveinsde luxe maar bittere noodzaak” verder lezen

Concept Warmtevisie Haarlemmermeer online, wat vindt u?

Na de Regionale Energie Strategie (RES) waarin het voornamelijk draaide om wind- en zonne-energie, is iedere gemeente aan zet om de volgende stap in de energie- en warmtetransitie te maken: het opstellen van de Transitievisie Warmte. Hoe maken we woningen, bedrijfspanden en industrie aardgasvrij om CO2-uitstoot te verminderen? De gemeente heeft een conceptversie online staan, genaamd ‘Warmtevisie Haarlemmermeer’.  Hierin stippen zij al aan het begin een belangrijk punt aan: ‘De gemeente geeft richting aan techniek en planning. Maar het is aan de markt en inwoners om te kiezen voor de techniek en het moment van uitvoering.’[1] Kortom, een oproep aan u als inwoner of ondernemer in Haarlemmermeer. Laat uw stem horen! U heeft nog de tijd tot en met 21 juni. In deze blog laten wij alvast onze stem horen over deze warmtevisie.

Een positief punt vinden wij de bronnenstrategie uit deze warmtevisie. Net als de gemeente Haarlemmermeer zien wij potentie voor warmte uit de bodem, uit water, uit de natuur en uit restwarmte. Hoewel de warmtevisie spreekt over onhaalbare warmtenetten in Haarlemmermeer vanwege ‘een beperkte beschikbaarheid van geschikte warmtebronnen’, ziet Polderwarmte ook in Haarlemmermeer tal van mogelijkheden. Vooral de mix aan verschillende duurzame warmtebronnen maakt een warmtenet haalbaar en betaalbaar. Daarnaast hechten wij net als de gemeente veel belang aan keuzevrijheid: ‘Er is keuzevrijheid zodat een gebouweigenaar kan kiezen voor een eigen oplossing’[2]. Ook voor warmtenetwijken geldt: ‘Veel gebouweigenaren in deze wijken zullen gebruik maken van dit warmtenet, maar individuele gebouweigenaren kunnen, onder voorwaarden, nog steeds kiezen voor een andere oplossing.’[3] Het is aan de energieleverancier om een aantrekkelijk aanbod te doen zodat zij afnemers overtuigen.

Dat brengt ons ook bij een paragraaf die Polderwarmte graag anders ziet, namelijk het aanwijzen van één warmtebedrijf voor één warmtekavel. Polderwarmte is tegen het aanwijzen van warmtebedrijven per warmtekavel, omdat dit niet helpt bij het betaalbaar houden en snel realiseren van de warmtetransitie. Na het winnen van de warmtekavel heeft de door de gemeente aangewezen kandidaat namelijk geen echte concurrenten meer. Daarom pleit Polderwarmte voor een open markt met keuzevrijheid. Dit zorgt juist wel voor concurrentie, en dus voor keuzevrijheid, betaalbaarheid en snelheid.

Daarnaast plaatst Polderwarmte kanttekeningen bij het maken van wijkplannen. Hier beschrijft de gemeente een traject voor besluitvorming voor wijkplannen (zie afbeelding) dat Polderwarmte niet realistisch acht.

Na het opstellen van een wijkplan kan de gemeenteraad namelijk het plan alsnog afwijzen. Polderwarmte heeft hier verschillende vragen bij: waarom duurt dit voortraject zo lang? Is er een voordeel voor de initiatiefnemer/toegewezen warmtebedrijf in dit traject? Is er een compensatie voor de twee jaar voorbereiding als de initiatiefnemer vervolgens toch niet gekozen wordt? Polderwarmte ziet meer in een korter traject waarin initiatiefnemers of marktpartijen zelf draagvlak creëren, bewoners laat participeren en de voorstellen indienen bij de raad. Dat is effectiever, sneller en vraagt minder ‘vrijwillige’ voorbereidingstijd van de partijen.

Polderwarmte is blij met het concept van de Warmtevisie dat er ligt en denkt ook dat het goed aansluit bij de uitgangspunten van de Ontwerp Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040 waar u na de zomer uw visie op kunt geven. Slim omgaan met ruimte, groen en duurzaam; warmtenetten helpen daarbij. Polderwarmte is benieuwd naar hoe de stem van de inwoner en ondernemer in de warmtevisie verwerkt gaat worden en hoopt ook u te enthousiasmeren om mee te denken in deze warmtetransitie.[4]

[1] Warmtevisie, p.1.

[2] Warmtevisie, p. 23.

[3] Warmtevisie, p. 23.

[4] Warmtevisie, p. 43.

 

 

EU goed uit de startblokken

Goed nieuws: De Volkskrant concludeert uit cijfers van het UNFCC uit 2019 dat de uitstoot van broeikasgassen in Europa sinds 1990 met 24% afnam. En waar Nederland eerder tot de Europese achterhoede behoorde, mag Nederland zich inmiddels een middenmoter noemen. Polderwarmte juicht alle duurzame initiatieven in Nederland toe. Door met zijn allen de energietransitie in gang te houden, komen de klimaatdoelen in zicht. “EU goed uit de startblokken” verder lezen

Nieuwe minister EZK Yesilgöz aan de bak met keuzevrijheid energietransitie?

Polderwarmte betreurt dat minister Van ’t Wout zijn functie tijdelijk neerlegt, maar we hebben vertrouwen in kamerlid Yesilgöz-Zegerius als tijdelijke vervanger in de functie als (demissionair) staatssecretaris voor Klimaat en Energie. Dit vertrouwen is deels gebaseerd op haar interview in Energie Nederland.  Hoewel dit interview in 2018 gepubliceerd is, zijn de onderwerpen actueler dan ooit.

Heel treffend en actueel is  het voorbeeld van de cv-ketel dat Yesilgöz-Zegerius vertelt: ‘Ik werd narrig toen ik een alarmerend artikel las over het verbod op de cv-ketel. Dat werd gepresenteerd als een voldongen feit; cv-ketel eruit, verplicht warmtepomp erin. Wat je hoort te zeggen is: we gaan de cv-ketel uitfaseren en dit zijn je opties en keuzes. Het stoort me dat de communicatie met onze inwoners over de transitie achterblijft. Je moet mensen opties bieden, transparantie tonen.’

Polderwarmte onderstreept deze gedachte. Als vervanger van de cv-ketel op aardgas ziet Polderwarmte dat er andere (ook niet-elektrische) opties zijn die in veel gevallen rendabel zijn. Zeker nu het elektriciteitsnet in veel regio’s overbelast is, kunnen opties zoals een warmtenet een belangrijke duurzame bijdrage leveren. Deze alternatieven voor cv-ketels en warmtepompen verdienen een plek in de communicatie en plannen van (semi)overheden richting burgers.

Waar Polderwarmte zich ook in kan vinden, is haar stelling ‘dat deze transitie geen hobbyproject van de overheid is. (…) Daarom pleit ik voor een klimaatwet voor het langetermijnperspectief. (…) Naast zo’n beleidsmatige randvoorwaarde moeten we ook naar onze infrastructuur kijken. Als die nog niet is ingericht op de transitie, kunnen we ook niet verwachten dat het bedrijfsleven en de industrie hun deel van de transitie invullen.’

Op dit moment is zowel de klimaatwet als de infrastructuur nog niet gereed voor de transitie. Zo onderschrijft ook Timmermans dat Nederland er een schepje bovenop moet doen bij het klimaatbeleid.  Polderwarmte ziet de transitie nog te langzaam op gang komen. Dit komt deels door het gebrek aan langetermijnperspectief waardoor ondernemers niet kunnen investeren. Er wordt meer op de rem getrapt dan gefaciliteerd. Aan de infrastructurele transitie werkt onder andere Polderwarmte hard mee. Warmtenetten zullen in de toekomst een significante rol spelen, dus willen we deze nu gaan aanleggen. Op die manier kunnen duurzame bronnen zoals aardwarmte daadwerkelijk een rol gaan spelen in de energietransitie.

Hoewel Polderwarmte ook standpunten van Yesilgöz-Zegerius ziet die niet stroken met onze warmtevisie, zoals het gebruik van kernenergie, wensen we haar veel succes in haar nieuwe tijdelijke functie. Polderwarmte hoopt dat ze bovengenoemde zaken extra onder de aandacht weet te brengen en dat ze zich ook in de toekomst hard maakt voor deze punten.

Polderwarmte kijkt uit naar warmte van DDA

‘Wie komt onze warmte ophalen?’ was de kop boven het interview met Erik Barentsen van Dutch Data Association (DDA) in Warmte 365. Polderwarmte beantwoordt die vraag graag met ‘WIJ!’. Barentsen benoemt goede punten. In deze blog brengen we enkele nuances aan voor een nog iets positievere inslag.

We waarderen de handreiking in de titel. Datacenters zetten zich steeds meer in voor duurzaamheid met bijvoorbeeld efficiënter energie- en watergebruik. Het nieuwe rapport ‘Datacenters & Duurzaamheid’ van DDA benadrukt dit duurzame bewustzijn van datacenters, waaruit blijkt dat al een flinke duurzaamheidswinst behaald is: “Nederland verbruikt 10% minder energie en stootte 5 Mton minder CO2 uit, terwijl het stroomverbruik van de datacenters zelf met slechts 1-4% steeg.”[1] “Polderwarmte kijkt uit naar warmte van DDA” verder lezen