Warmtenet stimuleert innovatie

Warmtebedrijf Polderwarmte roept op tot een realistisch beleid om warmtezekerheid te kunnen garanderen en klimaatdoelstellingen te bereiken. Uit een rondvraag van BNR bleek onlangs dat gedeputeerden bij provincies en wethouders bij gemeenten bang zijn dat met subsidies voor biomassa de investering in innovatie stokt. Warmtebedrijven zoals Polderwarmte zijn hard aan het werk om warmtenetten aan te leggen met de meest duurzame energiebronnen en zijn ervan overtuigd dat dit de innovaties juist versnelt.

Energietransitie

 

De prijs voor een goede infrastructuur is op dit moment vaak nog te hoog om innovaties te realiseren. Het grote voordeel van een warmtenet, is dat deze infrastructuur openstaat voor alle (warmte)bronnen. Denk aan warmte uit asfalt, warmte van datacenters, zonnewarmte en zelfs (bio)gas. Nederland streeft ernaar om in 2050 CO2– neutraal te zijn, dus staat Polderwarmte voor een fossielvrije mix van duurzame bronnen. Hiervoor kijken we naar innovatieve manieren voor de:

  • Inzet van restwarmte uit nog niet eerder benutte restwarmtebronnen.
  • Ontlasting van het elektriciteitsnet, onder andere door de overcapaciteit van wind- en zonne-energie in te zetten.
  • Aansluiting van zowel oude woningen met een hoge temperatuurbehoefte als jonge woningen met een lagere temperatuur.
  • Realisatie van meer groen met klimaatplantsoenen. Zo creëer je een prettigere leefomgeving, maar ook circulaire energiestromen, CO2-opvang en verbeterde adaptatie.
  • Omzetting van CO2 naar brandstof. Zo wordt de CO2 uitstoot een zuurstoffabriek

zuurstoffabriek

Ook in het proces om tot een warmtenet te komen werkt Polderwarmte pro-actief samen met ondernemers, met de buurt, met gemeenten en met maatschappelijke instellingen om tot innovatieve organisatie- en samenwerkingsvormen te komen. Hierin is het belangrijk dat enerzijds keuzevrijheid en betaalbaarheid en anderzijds 100% fossielvrij verwarming hand in hand kunnen blijven gaan.

Raad Haarlemmermeer bezocht Bio-Energie Ede op 12 september 2019

Bezoek gemeenteraad Haarlemmermeer

Beeldverslag Raadsleden Haarlemmermeer in Ede

Op donderdag 12 september heeft een deel van de raadsleden van Haarlemmermeer een  bezoek gedaan aan Warmtebedrijf Ede. Dit partnerbedrijf van Polderwarmte B.V. heeft een slim groen warmtenet aangelegd in Ede dat bijna 20.000 huishoudens van warmte voorziet met verschillende duurzame bronnen. Denk hierbij aan lokale duurzame biomassa, restwarmte, aardwarmte en zonnewarmte.

We hebben met eigen ogen kunnen zien in een wijk in Ede-Zuid dat er met een relatief klein ruimtebeslag in de wijk, huizen, scholen en andere panden van warmte worden voorzien. De huishoudens besparen met de geleverde warmte direct 85% op hun CO2-uitstoot. In combinatie met enkele m2 zonnepanelen op het dak, zijn de woningen gelijk (zo goed als) klimaatneutraal!

Als Polderwarmte B.V. hebben wij een commercieel belang, maar we zijn uitdrukkelijk niet op zoek naar een monopoliepositie en willen graag met andere partijen de energietransitie versnellen in samenwerking met alle stakeholders. Daarbij richten wij ons in eerste instantie op het bedrijfsleven, om de infrastructuur te kunnen realiseren. Daardoor wordt het goedkoper om op termijn, indien gewenst, ook inwoners aan te sluiten en makkelijk nieuwe bronnen in te voeden.

Vraagstukken Haarlemmermeer

Tijdens het bezoek zijn veel vraagstukken op tafel gekomen en hebben we van elkaar geleerd. Elke Nederlandse gemeente staat voor een grote uitdaging als het gaat om de energietransitie en er zijn allerlei voorhanden oplossingen. We hebben geprobeerd om een aantal best practices van de gemeente Ede te delen, om een richting te geven voor de toekomst in de gemeente Haarlemmermeer.

Uit de programmatische aanpak van de energietransitie die de afgelopen maand is besproken in de gemeenteraad, hebben we begrepen dat er ruimte is voor marktinitiatieven. Maar een terechte vraag die we veel horen opkomen is: hoe gaan we als gemeente daar mee om zonder regie te verliezen?

Marktinitiatieven kunnen en willen vaak sneller concreet worden, maar hoe zorg je dat deze ontwikkelingen aansluiten en passen binnen gemeentelijk beleid. Met welke marktpartij wil je in zee gaan? Hoe kun je als gemeente ook regie houden zonder concessies uit te schrijven? Bij verlenen van concessies heb je als gemeente aan de voorkant invloed, maar hoe kun je nu al weten hoe je het over 10 of 15 jaar hebben wilt? Concessies kunnen de realisatie van nieuwe ontwikkelingen lastiger maken; degene met het verkregen monopolie is aan zet, niet langer de gemeente of andere (nieuwe) marktpartijen.

Er is in Nederland nog geen voorbeeld van een uitgegeven concessie die tot een lagere energierekening heeft geleid voor de burgers en in de meeste gevallen bovendien wel leidt tot een monopoliepositie waar vaak ook nog veel gemeenschapsgeld in gaat zitten.

Toekomst Haarlemmermeer

Op geen van deze vragen is een eensluidend antwoord te geven, maar zeker is wel dat alles mogelijk is, zolang je maar in gesprek blijft met elkaar, transparant bent en open staat voor elkaars belangen. Daarbij zijn er uiteraard soms conflicterende belangen, maar wij hebben al heel vaak ervaren dat in ons befaamde polderland een oplossing naar ieders tevredenheid te realiseren is. We delen de voorbeelden over afspraken met andere gemeenten, woningbouwcorporaties, nieuwbouwwijken, achterstandswijken, bedrijventerreinen, restwarmteleveranciers (zoals datacenters en/of industriebedrijven) etc. graag met u.

In het geval van warmtenetten, is het bijvoorbeeld echt mogelijk om zonder afnameverplichting voor burgers en ondernemers, de businesscase voor de meeste wijken rond te krijgen èn de doelstelling te halen om iedereen in die wijken van het aardgas af te krijgen en comfortabel van warmte te voorzien. Keuzevrijheid bevordert de participatie en betrokkenheid is onze overtuiging.

In het geval van warmtenetten, is het ook zonder hoge investeringskosten en grote risico’s voor gemeente, burgers en bedrijven, goed mogelijk om een aansluiting te realiseren.

In de huidige Nederlandse wet en regelgeving en gemeentelijke verordeningen is ook al goed vast gelegd, dat in de ondergrond geen conflicterende situaties mogen ontstaan bij de aanleg van een warmtenet (daarin wordt nu al rekening gehouden met andere nutspartijen zoals water, gas, telecom en elektra en toekomstige ontwikkelingen en algemeen belang).

Haarlemmermeer kan met warmtenetten (naast andere oplossingen) een slimme volger zijn en toch een passend antwoord bieden, bijvoorbeeld op actuele ontwikkelingen rondom datacenters.

Er is ruimte in de grond voor warmtenetten en ruimte voor alternatieven. Er is niet een oplossing voor de energietransitie; meerdere oplossingen kunnen/moeten naast elkaar bestaan en keuzevrijheid bieden voor burger en ondernemer.

Het heeft tijdens het bezoek in Ede allemaal kort de revue gepasseerd, maar de materie is belangrijk en omvangrijk; wij hopen dat we er ook de komende tijd met u over in gesprek kunnen blijven.

Meer groen met een klimaatplantsoen van Polderwarmte

Een park, een bos?

Een klimaatplantsoen!

Op de plek waar vroeger de A9 liep en in de toekomst nieuwe huizen komen, willen we tijdelijk natuur aanleggen. Natuur met jonge planten zoals wilgen en kruiden die snel groeien en bloeien. Omdat het dan snel mooi is voor ons én voor de insecten zoals bijen en vlinders. Meer natuur dan als je het zomaar zou laten groeien, en als alles opgeruimd moet worden zetten we de bloemen en planten in als biomassa om energie op te wekken in de omgeving. Zie de oproep van de gemeente Badhoevedorp.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@polderwarmte.nl

 

Brief

De volgende brief is op 8 mei in het Haarlems Dagblad en HCnieuws.nl geplaatst.

Polderwarmte brief

Aan alle inwoners en omwonenden,

We staan ook in onze gemeente voor de opgave om samen stappen te zetten voor verduurzaming. Uw warmte in huis is daarbij een belangrijk onderdeel. Schoon opgewekte, betaalbare warmte is een van de stappen die helpen om samen verantwoord de toekomst in te gaan.
In Haarlemmermeer Noord en Haarlem willen we met een slim warmtenet lokale warmte ook lokaal gebruiken. Dit slimme warmtenet voeden we daarom met een aantal bronnen: overtollige warmte van lokale bedrijven, aardwarmte en energie uit zonnepanelen en windmolens. We willen u heel duidelijk uitleggen dat er slechts een gedeelte houtige biomassa nodig is om het slimme warmtenet te voeden met warmte. Die biomassa bestaat uit regionaal snoei- en resthout, dat nergens anders voor gebruikt kan worden en anders zou verrotten. We zetten dit gegarandeerd stankvrij om in energie in een state-of-the-art gecertificeerde installatie. Het water dat hier verwarmd wordt, verdelen we door een slim net over de aangesloten huishoudens. Veilig, betrouwbaar én schoon!
Schoon? Jazeker. De uitstoot van de installatie staat in de winter gelijk aan de uitstoot van drie haardkachels maar verwarmt daarentegen 7000 huishoudens. Het merendeel van de warmte komt straks uit andere lokale warmtebronnen. Zo dragen we in onze gemeente bij aan het tegengaan van teveel uitstoot. Dus gegarandeerd schoner, duurzamer en zonder gas.
In de afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor dit slimme warmtenet. Binnenkort staat energie ook op de gemeentelijke agenda. Graag staan we klaar om vanuit het hart met u in gesprek te gaan over de feiten. Contact ons gerust op info@polderwarmte.nl en neem een kijkje op de website www.polderwarmte.nl.
Met vriendelijke groet,
Polderwarmte B.V.
Voor meer informatie: www.polderwarmte.nl