Privacy statement

Privacy statement Polderwarmte.ZON

Polderwarmte.ZON, handelend onder de naam Polderwarmte, is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. In deze privacy- en cookieverklaring informeren we u over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door ons gedaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring geeft Polderwarmte.ZON uitleg over de manier waarop persoonsgegevens door haar worden verwerkt, alsmede door haar BV’s Polderwarmte, Polderwarmte Zakelijk en DO Spierynck Meer.

 

Algemeen

Polderwarmte.ZON respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Polderwarmte.ZON verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Polderwarmte.ZON verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, u diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van Polderwarmte.ZON.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Polderwarmte.ZON verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens voor de hierna genoemde doeleinden:
– een klantrelatie met u te kunnen aangaan en/of deze relatie in stand te houden;
– uitvoering te geven aan de overeenkomst die u met ons bent aangegaan;
– meterstanden te verwerken;
– vragen te beantwoorden, te informeren, klacht/geschil te behandelen;
– nieuwsbrieven en/of andere communicatie;
– marketing en informatieberichten.

Wij verkopen of verstrekken uw persoonsgegevens niet aan bedrijven die uw gegevens voor eigen commerciële en/of marketingdoeleinden gebruiken.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Polderwarmte.ZON verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt. We kunnen persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken zoals uw voor-en achternaam, adres, emailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, IBAN en verbruiksgegevens van warmte of andere van onze producten/diensten en ook uw interesses in onze producten en diensten.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Polderwarmte.ZON omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Polderwarmte.ZON verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting

– uitvoering van een overeenkomst

– verkregen toestemming van betrokkene(n)

– gerechtvaardigd belang

– voor onze bedrijfsvoering

– promotie en marketing doeleinden

– statistische / wetenschappelijke doeleinden

– archiefdoeleinden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Polderwarmte.ZON deelt uitsluitend uw noodzakelijke persoonsgegevens met derde partijen die wij inschakelen bij de bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten en die daarbij in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Hierbij kunt u denken aan: politie, toezichthouders, dataentrybedrijven, marketingbureau’s, financiële instellingen, incassobureau’s, deurwaarders, advocaten.

Daarnaast kan Polderwarmte.ZON persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Polderwarmte.ZON hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Polderwarmte.ZON gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Polderwarmte.ZON in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Polderwarmte.ZON bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Privacyrechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Polderwarmte.ZON aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u schriftelijk indienen en richten aan: Polderwarmte, postadres: Planetenweg 5, 2132 HN Hoofddorp of per email aan info@polderwarmte.nl.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie te overleggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Polderwarmte.ZON neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Statistieken en cookies

Polderwarmte.ZON houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Polderwarmte.ZON verkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Polderwarmte.ZON te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Polderwarmte.ZON op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Polderwarmte.ZON maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Polderwarmte.ZON geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links. Polderwarmte.ZON heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Aanpassing privacy statement

Polderwarmte.ZON heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Polderwarmte.ZON gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

 

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Polderwarmte, postadres: Planetenweg 5, 2132 HN Hoofddorp of per email aan info@polderwarmte.nl.

 

Dit privacy statement is op 04-07-2018 vastgesteld.