Goed parkmanagement is het halve verduurzamingswerk

Veel partijen hebben een rol in de energietransitie en de rol van parkmanagement is er eentje om bij stil te staan. Parkmanagement heeft een grote taak als het gaat om de randvoorwaarden op een bedrijventerrein. Duurzame energie is daarbij een nieuwe randvoorwaarde die meer en meer van betekenis wordt.

Parkmanagement

Het doel van parkmanagement is om de kwaliteit van het gebied te verbeteren, de economische activiteit te stimuleren en de leefbaarheid te vergroten door middel van gezamenlijke inspanningen en gecoördineerd beheer. Parkmanagement kan verschillende belanghebbenden zoals bedrijven, pandeigenaren en gemeente bij elkaar brengen om samen te werken om gemeenschappelijke doelen te realiseren. Het is essentieel in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur en gemeenschappelijke voorzieningen. Parkmanagement kan beveiligingsmaatregelen treffen en de marketing en promotie van het bedrijventerrein uitvoeren, bijv. om investeerders te trekken. Op het gebied van duurzaamheid speelt parkmanagement in toenemende mate een belangrijke rol. Parkmanagement kan duurzame initiatieven bevorderen, bijvoorbeeld als het gaat om energie-efficientie, afvalbeheer en milieubeschermende maatregelen.

Bron: https://www.rli.nl/publicaties/2023/advies/samen-werken 

Warmtenet en parkmanagement

Een warmtenet is een collectief systeem dat een antwoord biedt om de vraag om duurzaam te verwarmen. Een warmtenet brengt de warmte van de opweklocatie naar de afnemer via een ondergronds netwerk van buizen. Er moet hiervoor een nieuwe infrastructuur worden gerealiseerd en om dat haalbaar en betaalbaar te kunnen doen, is een gezamenlijke aanpak nodig en voldoende draagvlak om het warmtenet daadwerkelijk te kunnen realiseren. Het wel of niet willen aansluiten op het warmtenet, is een individuele keuze van ondernemers. Er is wel een onderliggend maatschappelijk belang om niet de hele warmtebehoefte te willen oplossen met elektriciteit. Daardoor ontstaat namelijk netcongestie, die juist grotendeels kan worden beperkt als er een warmtenet wordt gerealiseerd. Dit gemeenschappelijke maatschappelijke belang kan door parkmanagement in gesprekken met de achterban worden meegenomen, zodat ondernemers door goede informatie ook maatschappelijk verantwoorde keuzes kunnen maken. Een goed georganiseerd parkmanagement kan de energietransitie voor het bedrijventerrein dan ook helpen versnellen, door goede informatievoorziening naar de ondernemers en door het maken van goede afspraken over bijv. bereikbaarheid tijdens de fase van aanleg. Polderwarmte prijst zich gelukkig om in het werkgebied met een aantal zeer professionele parkmanagementpartijen te kunnen samenwerken.

Duurzame werkgelegenheid

We staan misschien nog aan het begin van de energietransitie, maar zeker is dat over een periode van 5 tot 10 jaar we met andere ogen zullen kijken. Alleen al omdat de huidige groep jonge mensen andere eisen zullen gaan stellen aan hun werkgever. Ben je over 10 jaar aardgasvrij? Dat kan een voorwaarde worden in de keuze van sollicitanten die gaan kiezen voor welk bedrijf ze zich willen inzetten. De waarde van het bedrijfspand ten opzichte van bedrijfspanden die niet zijn verduurzaam zal sterker uiteen gaan lopen. Waardeontwikkeling is essentieel voor het aantrekkelijk kunnen houden van het bedrijventerrein als vestigingslocatie en zo onstaat een virtueuze cirkel: een situatie waarin positieve gebeurtenissen of omstandigheden elkaar versterken en leiden tot verdere positieve ontwikkelingen. Een opwaartse spiraal en parkmanagement speelt hiervoor de verbindende rol door ondenemers bij elkaar te brengen om samen te werken om een gemeenschappelijke doel te realiseren en alle onderenemers een kans te bieden op haalbare en betaalbare duurzame warmte op het bedrijventerrein.