‘Blik op bronnen’, deel 6b: Biowarmte

Polderwarmte weegt in de rubriek ‘Blik op bronnen’ de voor- en nadelen van warmtebronnen af. In deel 6a keken we vooral naar biogas. In deze blog bespreken we biowarmte.

Wat is biowarmte?

De warmte die vrijkomt bij het verbranden van biomassa is een bruikbare warmtebron voor een slim, groen warmtenet. Nu we hebben besloten om Nederland aardgasvrij te maken, moeten we kijken naar alternatieve warmtebronnen die we tot onze beschikking hebben. Innovaties zijn belangrijk in de energietransitie en tegelijkertijd zullen we aan de slag moeten met wat we hebben. Iedere gemeente heeft te maken met snoeiafval, tak- en tophout waar ze van af moeten. Het laten rotten, in de openlucht verbranden of exporteren van biomassa geeft net zo veel en in veel gevallen zelfs veel meer, uitstoot. Polderwarmte is van mening dat we het onder strenge voorwaarden nu beter kunnen gebruiken. Zodra er ook in Nederland meer hoogwaardige toepassingen voor het resthout zijn, bouwen we het gebruik daarvan voor verwarmen uiteraard onmiddellijk weer af.  Door de biomassa gecontroleerd te verbranden in een hybride installatie verwarm je het water voor een warmtenet, waarmee je kantoren en huizen duurzaam kan voorzien van warm tapwater en verwarming.

Transitiebrandstof

Polderwarmte ziet biomassa als transitie-brandstof. We zijn nog niet in de luxe positie om duurzame warmtebronnen uit te sluiten. De NVDE berekende dat op dit moment slechts 8% van de totale energievraag duurzaam is. Dat percentage moet snel omhoog en dus is biomassa als warmtebron een noodzakelijke transitiebrandstof. Eenmaal opgestart met biomassa kunnen warmtebedrijven steeds meer andere duurzame warmtebronnen toevoegen en zo biomassa snel weer afbouwen. Binnen afzienbare tijd zal biomassa alleen dienen als warmtebron voor back-up of bij piekbelasting.

Normen bio-energie-installatie

Zoals besproken in deel 6a (link) is biomassa een ruim begrip. Polderwarmte maakt daarom gebruik van onderzoeken waaruit blijkt welke biomassa het efficiënts is met de minste uitstoot, afkomstig van lokale rest- en tophout. We maken daarom bijvoorbeeld ook alleen gebruik van biomassa in een kring van 150 kilometer. Dat is duurzamer dan de bekende NTA-8080-certificering die 500 kilometer aanhoudt, want het scheelt veel transportuitstoot.

Nederland kijkt gelukkig heel kritisch naar de uitstootcijfers. Deze kritische normen zorgen voor schonere installaties en een schone lucht. Nederland is daarbij een van de strengste landen in Europa (zie figuur 1). Polderwarmte is er trots op dat zij slimme groene warmtenetten bouwt waarmee zij ruim voldoen aan de normen. Mede door het samenwerkingsverband Energie voor Elkaar leren warmtebedrijven in Nederland van elkaar. Ook delen we hier kennis over bijvoorbeeld uitstootreductie en opwek van elektriciteit uit mierenzuur.

Installatie Verenigd Koninkrijk Duitsland Nederland
Fijnstof > 5MW 30 30 5
mg/Nm3 < 5MW 50 75 / 100 20
NOx > 5MW 300 375 145
mg/Nm3

Figuur 1. Europese normen bio-energie-installaties

Subsidie biowarmte

De Tweede Kamer heeft in oktober besloten dat subsidie voor biowarmte geleidelijk wordt afgebouwd. Biowarmte voor pieklast wordt nog wel gesubsidieerd. Polderwarmte heeft biowarmte altijd als tijdelijke oplossing gezien: voor de start van een warmtenet en voor pieklast. Huidige (geplande) warmtenetten zullen in komende jaren snel overgaan op andere warmtebronnen. Echter, het is zonde om biowarmte niet te subsidiëren als startmotor van warmtenetten. Op dit moment is biowarmte een betaalbare en haalbare warmtebron om warmtenetten op te starten. De overheid zou er goed aan doen ook biowarmte als startmotor te subsidiëren, zolang deze biomassa afkomstig is uit lokale voorraden, voldoet aan de strenge uitstootnormen en biodiversiteitsdoelstellingen niet in de weg zit. Door de aanleg van warmtenetten (financieel) aan te moedigen, versnellen we de energietransitie en worden de klimaatdoelen haalbaar en betaalbaar.

Voordelen
  • Snel in te zetten
  • Lokaal in ruime mate beschikbaar
  • CO2-neutraal
  • Brandstof die terug groeit, dus hernieuwbaar
Nadelen
  • Discussie over uitstootnormen en subsidiering nog niet beslecht (waardoor vergunningverlening en financiering vertraagt)
  • Niet genoeg om álle gebouwen in Nederland 24/7 mee te voorzien van warmte
  • Publieke opinie is negatief