Behoud van waterkwaliteit met tempo in de energietransitie

Bron https://www.kwrwater.nl/projecten/warmteoverdracht-drinkwaterleidingen/

Een warmtenet leg je niet zomaar aan.Er zijn tal van factoren die eerst berekend, geëngineerd en getekend moeten worden. Polderwarmte is daarom ook blij met het artikel in de Elsevier ‘Hoe de energietransitie de watervoorziening bedreigt’ van 8 maart 2021. Hierin benadrukken drinkwaterbedrijven de gevaren van buiten de lijntjes kleuren. Leg je drinkwaterleidingen te dicht op een warmtenet of rioolpijp, dan kun je zomaar het drinkwater verwarmen met alle gevolgen van dien. De energietransitie is in volle gang en alle mogelijke verduurzamingen kunnen beter vandaag dan morgen gerealiseerd worden, maar dat betekent geen roekeloosheid. Hier ligt de kracht van onze engineers: zij berekenen welke afstanden er in de grond moeten liggen, maar bijvoorbeeld ook hoe we warmte behouden met goed geïsoleerde netten en welke temperaturen er nodig zijn.

Warmte is business

Anders dan jaren geleden waar warmte werd geleverd door traditionele nutsbedrijven, is warmte nu business. Niet hyper commercieel, wel economisch en energetisch verantwoord. Warmtebedrijven willen geen warmte verspillen, zoals een bakker ook geen brood weg wil gooien. Polderwarmte is ontstaan vanuit een duurzame drive waarin we naast een financieel aspect ook uit duurzame verantwoordelijkheid geen energie willen verspillen. Daarom werkt Polderwarmte alleen aan goed geïsoleerde netten zonder warmtelekken. Dit heeft als voordeel dat het verwarmde water warm blijft en dus nauwelijks warmte verliest onderweg. De grond zal daarom niet snel verwarmen en drinkwater wordt niet opgewarmd. “Behoud van waterkwaliteit met tempo in de energietransitie” verder lezen

Bedrijven hebben ook wat te kiezen

Het is verkiezingstijd. Bedrijven kunnen geen eigen stem uitbrengen, maar de uitslag zal zeker van invloed zijn op de toekomst van bedrijven. Denk alleen al aan de koers van de energietransitie en wat dat voor gevolgen kan hebben voor subsidies, belastingen en wetgevingen. Maar juist in deze transitie hebben bedrijven iets te kiezen en te besluiten. Sterker nog: bedrijven worden gedwongen een koers te kiezen. Ieder bedrijf moet nu zijn verantwoordelijkheid op duurzaamheid nemen, keuzes maken en investeren. De vrije keuze voor verduurzamende investeringen wordt steeds verder ingeperkt, bijvoorbeeld door de wet milieubeheer en de nieuwe warmtewet, maar wie snel handelt, kan nog kiezen. “Bedrijven hebben ook wat te kiezen” verder lezen

Helpen warmtenetten uw energielabel op tijd te verbeteren?

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben, ter voorbereiding op 2030 waarin energielabel A verplicht is. Op dit moment voldoet slechts 38% van de energielabel-C-plichtige kantoren aan deze eis.  Dat is schrikbarend laag, maar helaas is het geen aanleiding voor meer duidelijkheid of ondersteuning van het Rijk of lagere overheden.

Energiebesparende maatregelen

Pandeigenaren kunnen hun pand(en) verduurzamen met maatregelen zoals ledverlichting of isolerende deuren, maar dit is vaak niet voldoende voor energielabel C. Laat staan voor energielabel A in 2030. Dit vraagt om grotere investeringen in bijvoorbeeld vloer-, dak- en gevelisolatie, het installeren van een warmtepomp of een aansluiting op een duurzaam warmtenet. Deze laatste optie is aantrekkelijk voor pandeigenaren omdat dit relatief weinig investering vraagt. Polderwarmte zet zich, samen met partner Energie voor Elkaar, in voor meer warmtenetten in Nederland. We ontvangen veel aanvragen van bedrijven die zich willen aansluiten om zo hun energielabel te verbeteren. Dat is goed nieuws: pandeigenaren zijn bereid op (fossiele) energie te besparen! Helaas stuiten we vaak op een onduidelijk beleid van de overheid. Hierdoor lijken pandeigenaren gedwongen te worden tot duurdere alternatieven. “Helpen warmtenetten uw energielabel op tijd te verbeteren?” verder lezen

Overdimensionering, wat is dat?

Polderwarmte timmert druk aan de weg om de warmtetransitie in Haarlemmermeer en omgeving vorm te geven. Zo lopen er verschillende projecten waar we iedere keer kijken naar de haalbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de warmteoplossing. Een aansluiting op ons warmtenet moet betaalbaar blijven voor de afnemer. Polderwarmte houdt de huidige vaste lasten als leidraad voor de kosten voor degene die in de toekomst bij ons willen aansluiten; of het nou gaat om een particulieren, bedrijven die warmte afnemen of bedrijven die warmte leveren. De maandelijkse inkomsten van het warmtebedrijf als het warmtenet eenmaal operationeel is, worden onder andere gebruikt voor servicekosten, research en development en voor onderhoud. Maar hoe start je een warmtebedrijf als je nog geen afnemers en dus geen maandelijkse inkomsten hebt? En hoe investeer je in een toekomstbestendig warmtenet? Uit het Warmtetrendrapport volgt dan ook dat voorinvestering de grootste beleidsmatige/economische uitdaging is voor nieuwe en bestaande warmtebedrijven.

[1] “Overdimensionering, wat is dat?” verder lezen

Warmte vraagt om verbinding

In Nederland isinmiddels iedere gemeente bezig (geweest) met het opstellen van een Regionale Energietransitie Strategie. Het PBL publiceerde 1 februari de ‘Monitor concept-RES. Op basis van de op 1 oktober 2020 aangeboden concept-RES uit de gemeenten is deze monitor opgebouwd. Voor duurzame elektriciteit zijn goede stappen gezet, maar de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk blijft een belangrijke onzekerheid, zo blijkt uit deze monitor. Een deel daarvan is te wijten aan de beperkte warmtetransitieplannen van de gemeenten; deze moeten voor het grootste deel nog bedacht worden. Slimme groene warmtenetten kunnen de druk op de capaciteit van het elektriciteitsnet voor een deel verlagen. “Warmte vraagt om verbinding” verder lezen

Polderwarmte blikt vooruit Warmtebronnen

Gemeenten zijn druk bezig met het opstellen van de transitieplannen. Zo moet de Transitievisie Warmte eind 2021 klaar zijn en moeten gemeenten aan de slag met duurzame alternatieven voor aardgas. De Transitievisie Warmte is een groot visieplan en vraagt daarom veel kennis en voorbereiding. Welke rol neemt de gemeente? Is er draagvlak onder de bewoners? En welke duurzame bronnen zijn er geschikt? Het is een greep uit de uitdagingen waar de gemeente tegenaan loopt, zoals ook blijkt uit het Warmtetrendrapport.

Warmtebronnen

Welke bronnen passen het best in de gemeente? Bronnenonderzoek is een vak apart, dus kiezen gemeentes vaak voor een externe kennispartner. Polderwarmte houdt zich met veel van bovenstaande uitdagingen bezig in haar ambitie om op grote schaal fossielvrije ruimteverwarming (en -koeling) te realiseren. Daarbij is het opsporen en benutten van duurzame warmtebronnen een heel belangrijke activiteit. Isolatie, zodat temperaturen verlaagd kunnen worden, is in heel Nederland een goede (en helaas dure) oplossing, maar de warmteaanvoer moet ook duurzaam zijn. Een slim groen warmtenet is vaak een goede oplossing, omdat hier relatief eenvoudig, duurzame warmtebronnen aan gekoppeld kunnen worden. Daarnaast zorgt de collectiviteit van een warmtenet er voor dat het een betaalbare optie is. De keus voor warmtebronnen verschilt per gebied. Het Warmtetrendrapport waagde zich aan de volgende voorspelling voor de landelijke situatie:

“Polderwarmte blikt vooruit Warmtebronnen” verder lezen

Datacenters trappen af

Datacenters zijn volop in beweging en kijken naar de toekomst. Morgen bespreken datacenters in Europa op het netwerkevent “KICKSTART EUROPE” hun duurzame toekomstplannen. Mireille Bedeschi is daarbij aanwezig, want Polderwarme gaat in Nederland een grote rol spelen in het uitkoppelen van restwarmte. We werken hard aan het uitkoppelen van restwarmte op onze slimme groene warmtenetten en dragen innovatieve oplossingen aan voor de schaarste in elektriciteit.

Green Deal

Ook in onze blog “Polderwarmte blikt vooruit” laten we zien we hoe datacenters een belangrijke rol spelen in de energietransitie, waar gemeentes nu hun warmtetransitie plannen voor aan het maken zijn. Natuurlijk speelt duurzaamheid en gebruik van energie ook een grote rol in de toekomstplannen van datacenters, zo ook in Haarlemmermeer, Haarlem en Amsterdam. In een apart programmaonderdeel bij “KICKSTART EUROPE” worden deze toekomstplannen besproken, zeker met het oog op het moratorium. Datacenters hebben hun eigen Green Deal als alternatief voor dit moratorium en Polderwarmte is daar blij mee. De Gemeente Amsterdam heeft het moratorium al opgeheven.

Slim Groen Warmtenet

Eerder schreven we over de mogelijkheden om restwarmte van datacenters op onze slimme groene warmtenetten te koppelen. Juist in deze lastige coronaperiode blijkt duidelijk dat digitalisering noodzakelijk is en we niet zonder (de groei van) datacenters kunnen. Datacenters proberen hun processen zo duurzaam mogelijk te krijgen. Daar past het benutten van de restwarmte van datacenters voor de verwarming van huizen en bedrijfspanden natuurlijk naadloos bij. Polderwarmte is daarom benieuwd naar de uitkomsten van de Kickstart Europe.

 

Polderwarmte blikt vooruit

Met frisse energie en veel mooie ideeën en projecten kijkt Polderwarmte naar de plannen voor 2021, maar ook naar de transitiemeetmomenten in 2030 en 2050. De energietransitie is in volle gang. Waar staan we nu? En wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren? Samen met de uitkomsten uit het Warmtetrendrapport 2021  blikken we vooruit. In dit deel van de rubriek ‘Polderwarmte blikt vooruit’ bespreken we het belang en aandeel van duurzame warmte.

De energietransitie in transitieplannen

We zijn weer een jaar dichter bij 2030, het eerstvolgende meetmoment van de energietransitie. Ondertussen zijn veel gemeenten bezig met het schrijven van de transitieplannen. De energietransitie is onder te verdelen in een transitie van warmte en van elektriciteit. Hoewel ook de transitie naar duurzame elektriciteit van groot belang is voor een schone toekomst, zijn de meeste doelstellingen daarvoor al grotendeels ingevuld met zonnepanelen, zonneweides en windmolens en beschreven in transitieplannen zoals de RES. In figuur 3 van het warmtetrendrapport staat het huidige aandeel warmte, elektriciteit en motorbrandstoffen van het totale energieverbruik weergegeven.[1] “Polderwarmte blikt vooruit” verder lezen

‘Blik op Bronnen’, deel 12: Zonnewarmte

Welke warmtebronnen helpen ons de energietransitie te versnellen? Welke duurzame bronnen zijn er beschikbaar? In de rubriek Blik op Bronnen kijken we naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van warmtebronnen voor in een slim groen warmtenet. In deze blog bespreken we zonnewarmte.

Zonnewarmte

De warmte van de zon is al eeuwenlang onze voornaamste bron van verwarming. In de zomer is er dan ook een stuk minder vraag naar warmte: de warmte is er al door de zon. Toch heb je daarmee niet vanzelfsprekend ook warm tapwater voor de afwas of om mee te douchen. En in de winter, hoe kom je dan aan warmte? Daarom zijn er verschillende technieken om warmte uit zon te winnen.

De bekendste toepassing is de zonneboiler. Een zonnecollector vangt het zonlicht op en zet dit om in warmte. In een boiler, een soort watervat, wordt de warmte opgeslagen in het opgeslagen water. Dit water wordt vervolgens ingezet voor warm tapwater. Een grotere boiler, ook wel een zonneverwarmingsinstallatie genoemd, kan ook ruimteverwarming leveren voor het hele huis.

Daarnaast zijn er zonnepanelen die elektriciteit en warmte leveren: de PVT-panelen. Elektriciteit kan, zoals al besproken bij enkele eerder besproken energiebronnen, een warmtepomp voeden om warmte te produceren. Het mooie aan PVT-panelen is dat ze, naast elektriciteit, ook direct warmte kunnen leveren. Deze vaak lage temperatuurverwarming is warm genoeg voor het verwarmen van de vloerverwarming.

Polderwarmte

Zonnepanelen zijn, net als windmolens, een veel genoemde oplossing in transitieplannen van gemeentes en provincies. Zo is de gemeente Haarlemmermeer voornemens om zonnepanelen langs de landingsbanen bij Schiphol te plaatsen en staat er op De Groene Hoek I een zonneweide. Deze oplossingen zijn echter maar een deel van de oplossing; ze worden namelijk vooral ingezet voor groene stroom. Echter, stroom is 40% van de rekening en warmte 60% in dichtbebouwde gebieden. Zonnepanelen zouden dus ook een rol kunnen spelen in de warmtetransitie. Het is daarbij wel van belang dat het elektriciteit niet overbelast raakt door het gebruik van (individuele) warmtepompen. Polderwarmte pleit daarom voor een collectieve oplossing: een slim groen warmtenet.

“‘Blik op Bronnen’, deel 12: Zonnewarmte” verder lezen

‘Blik op Bronnen’, deel 11: Windenergie

In de rubriek Blik op Bronnen bespreekt Polderwarmte mogelijke duurzame warmtebronnen. Welke zijn er geschikt voor een slim groen warmtenet? En zijn ze wel echt duurzaam? In deze blog bespreken we windenergie, een energiebron die in veel RES-plannen en andere transitieplannen van gemeenten terug te vinden is.

 Wat is windenergie?

Windenergie is eenvoudig uit te leggen: door windkracht bewegen de ‘wieken’ van een windturbine, waardoor de generator elektriciteit produceert. Denk bijvoorbeeld aan de fietsdynamo. In plaats van de fietsband, beweegt nu de windkracht de dynamo (generator). De rotorbladen, de ‘wieken’, zijn groot en hangen hoog om zo harder en gelijkmatiger wind te vangen. Er zijn op die hoogte namelijk minder hindernissen die de wind blokkeren. Door een aansluiting van de generator op het elektriciteitsnet, levert een windturbine dus direct duurzame elektriciteit. Volgens Milieucentraal kan een windturbine zo’n 20 jaar mee en produceert hij 80 keer zoveel energie als nodig is om er één te bouwen. Of te wel de windturbine levert na 3 tot 6 maanden geen CO2-uitstoot meer en bespaart zo dus ongeveer 19,5 jaar CO2 uitstoot. De productie van een windmolen is namelijk niet CO2-vrij. Al met al veelbelovende cijfers. En het mooiste: de wind raakt nooit op. Windmolens zijn daarom van groot belang in de energietransitie. Op dit moment komt 4,5% van onze elektriciteit uit windenergie (NWEA). Daar is nog flink in te groeien dus.  “‘Blik op Bronnen’, deel 11: Windenergie” verder lezen